Dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Działoszycach ogłasza konkurs na stanowiska:

- młodszego instruktora w wymiarze 1/3 etatu w Świetlicy Wiejskiej  w Sudole

( praca od 1 czerwca 2012 r. )

- młodszego instruktora w wymiarze 1/3 etatu w Świetlicy Wiejskiej w Sancygniowie

( praca od 1 lipca 2012 r. )

 

 


Wymagania niezbędne:

- wykształcenie minimum średnie

- kreatywność, łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych

- umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym, obsługa stron

internetowych

- umiejętności organizacyjne

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku


Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- organizowanie spotkań kulturalnych

- współpraca i pomoc dla KGW, OSP i innych organizacji społecznych

- prowadzenie kółek zainteresowań dla dzieci i młodzieży

- dokumentacja pracy własnej i placówki

- prowadzenie dokumentacji fotograficznej placówki

- obsługa sprzętu audiowizualnego


Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny (wraz z danymi do kontaktu telefonicznego)

2) C.V. z zapisem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych

3) kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie

4) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (zaświadczenia, opinie)

5) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia niezbędnym do pracy na danym stanowisku

6) ewentualnie prace prezentujące posiadane umiejętności artystyczne (prezentacje multimedialne, prace ręczne, fotografie).


Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 18 maja 2012 r. do godz. 15:00 w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Działoszycach
w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko mł. instruktora w Świetlicy Wiejskiej w Sudole”.

„Konkurs na stanowisko mł. instruktora w Świetlicy Wiejskiej w Sancygniowie”.

Aplikacje, które wpłyną do M-GCK po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

O dalszym etapie naboru osoby, które złożyły podania zostaną poinformowane pisemnie lub telefonicznie.