W terminie do 30 czerwca 2007 roku mogą być zgłaszani kandydaci na ławników do Sądu Rejonowego oraz Sądu Pracy w Pińczowie na kadencję 2008-2011. Kandydatów na ławników zgłaszają Radzie Miejskiej: prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej 25 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie.

Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zgłaszają związki zawodowe oraz organizacje pracodawców .

łAWNIKIEM MOŻE BYÆ TEN, KTO :

 1. 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pelni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. 3. ukończył 30 lat
 4. 4. jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku
 5. 5. nie przekroczył 70 lat
 6. 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika
 7. 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie


Zgłoszenia kandydatów na ławników sądowych przyjmowane będą w Referacie Obsługi Rady Miejskiej – pokój nr 19 II piętro w godzinach pracy Urzędu, również można otrzymać nieodpłatnie kartę zgłoszenia.

Do karty kandydat ma obowiązek załączyć :
 1. 1/ 3 aktualne fotografie , zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
 2. 2/ informację z Krajowego Rejestru Krajowego
 3. 3/ oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
 4. 4/ zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badania poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.


Źródło: www.dzialoszyce.eobip.pl