Polish English French German Hebrew Italian Russian Spanish Ukrainian Yiddish

Kwalifikacja wojskowa na terenie województwa świętokrzyskiego w 2013 roku zostanie przeprowadzona w okresie od dnia 4 lutego do dnia 30 kwietnia. Kwalifikacji wojskowej w roku bieżącym podlegają mężczyźni urodzeni w 1994 roku oraz urodzeni w latach 1989-1993, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Do kwalifikacji wojskowej będą wzywane również kobiety urodzone w latach 1989-1994 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety, które ochotniczo zgłosiły się do pełnienia służby wojskowej.

herb woj swietZarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie zadań z zakresu kultury fizycznej. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 3, ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.). Celem konkursu ofert będzie powierzenie lub wsparcie zadań publicznych województwa w 2013 roku pn.:

Światowe odkrycie!

Wozy z Bronocic

M-GCK Działoszyce

Zapraszamy na profil Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Działoszycach na Facebook

logo mgck

Z dawnych lat

  • Miasto dawniej
Powrót na górę strony