W dniu 9 czerwca br. Minister Sprawiedliwości podpisał rozporządzenie w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzory karty zgłoszenia.
Z informacji zamieszczonej na łamach stron ministerstwa wynika również, iż zgodnie z decyzją Ministra Sprawiedliwości, dokumenty złożone przez kandydatów na ławników według dotychczasowych przepisów przed dniem wejścia w życie nowych regulacji powinny być uznawane za prawidłowe w momencie wyboru, a zatem dokumenty wymienione w znowelizowanym ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych /Dz. U. Nr 109, poz. 627/ art. 162 § 2 pkt 1, 2 i 4 cyt. ustawy powinny być honorowane niezależnie od tego jaką datą zostały opatrzone.


Zasada ta dotyczy również zgłoszeń kandydatów na kartach stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia /Dz. U. Nr 50, poz. 370/ oraz listy osób zgłaszających kandydatów.

Zasady zgłaszania kandydatów na ławników obowiązujące od dnia 14 czerwca br.

Kto może zgłosić kandydata?
Kandydatów na ławników (do 30 czerwca 2011 roku) zgłaszają radom gmin: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Najpóźniej w październiku 2011 r. Rada Miejska w Działoszycach  dokona wyboru 2 ławników do Sądu Rejonowego w Pińczowie.

Kto może być ławnikiem?
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1.     posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2.     jest nieskazitelnego charakteru,
3.     ukończył 30 lat,
4.     jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5.     nie przekroczył 70 lat,
6.     jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7.     posiada co najmniej wykształcenie średnie,
8.     do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca się szczególną znajomością spraw pracowniczych.

Ławnikiem nie może być:
1.     osoba zatrudniona w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2.     osoba wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3.     funkcjonariusz Policji oraz inna osoba zajmująca stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4.     adwokat i aplikant adwokacki,
5.     radca prawny i aplikant radcowski,
6.     duchowny,
7.     żołnierz w czynnej służbie wojskowej,
8.     funkcjonariusz Służby Więziennej,
9.     radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Jakie dokumenty należy złożyć?
Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia na ławnika sądowego (wzór poniżej) do której kandydat ma obowiązek załączyć:
1.     informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
2.     oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3.     oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
4.     zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
5.     2 zdjęcia  zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego,
6.     do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji,
7.     do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

/źródło: http://www.dzialoszyce.eobip.pl/bip_dzialoszyce/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=195&news_id=959&layout=1&page=text /