Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji w 2011 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze województwa świętokrzyskiego. Wnioski można składać do 27 czerwca br.Celem udzielania dotacji jest wspieranie działań w zakresie ochrony i zachowania obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa świętokrzyskiego. O dotacje mogą ubiegać się podmioty będące właścicielami lub posiadaczami zabytku, wpisanego do rejestru zabytków, znajdującego się na terenie województwa świętokrzyskiego, jeżeli posiadanie to oparte jest o tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego.

Wnioski należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce /Budynek C2, I piętro, pok. 146 i 147/. Można także przesłać je pocztą na ww. adres.

Wnioski można składać w terminie od 6 czerwca 2011 roku do 27 czerwca 2011 roku (decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego). Wnioski złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.

Informacji udziela: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – Oddział Kultury i Dziedzictwa Narodowego tel. (41) 341 62 11, (41) 341 62 15

W roku 2010 Samorząd Województwa Świętokrzyskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa świętokrzyskiego udzielił 49 dotacji na ogólną kwotę 681 898 zł.

[Więcej informacji]