Dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Działoszycach ogłasza konkurs na stanowisko młodszego instruktora w wymiarze 1/2 etatu w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Działoszycach, ul. Ogrodowa 6.

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie minimum średnie

- kreatywność, łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych

- umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym ,obsługa stron

internetowych

- umiejętności organizacyjne

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku

 Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- organizowanie imprez kulturalnych

- prowadzenie kółek zainteresowań dla dzieci i młodzieży

- dokumentacja pracy własnej i placówki

- promocja działalności Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w mediach ( prasa, strona internetowa)

- prowadzenie dokumentacji fotograficznej

- obsługa sprzętu audiowizualnego i estradowego

 Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny (wraz z danymi do kontaktu telefonicznego)

2) C.V. z zapisem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych

3) kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie

4) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (zaświadczenia, opinie)

5) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia niezbędnym do pracy na danym stanowisku

6) ewentualnie prace prezentujące posiadane umiejętności artystyczne (prezentacje multimedialne, prace ręczne, fotografie).

 Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 28 grudnia 2010 r. do godz. 16:00 w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Działoszycach w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko mł.instruktora Miejsko- Gminnego Centrum Kultury w Działoszycach”.

Aplikacje, które wpłyną do M-GCK  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

O dalszym etapie naboru osoby, które złożyły podania zostaną poinformowane pisemnie lub telefonicznie.