Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym pn. "Cztery pory roku w Mieście i Gminie Działoszyce – lato". Konkurs kierowany jest do wszystkich fotografujących, a ma na celu zwrócenie uwagi na uroki naszego miasta i gminy. Tematem zdjęć powinny być krajobrazy, zabytki i urokliwe miejsca położone na terenie Miasta i Gminy Działoszyce, sfotografowane podczas lata. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.
Regulamin Konkursu Fotograficznego
”Cztery pory roku w Mieście i Gminie Działoszyce – lato”


Przedmiotem fotografii powinny być krajobrazy, zabytki i urokliwe miejsca położone na terenie Miasta i Gminy Działoszyce, sfotografowane podczas lata.

1. Organizatorem konkursu jest Miejsko – Gminne Centrum Kultury w Działoszycach, ul. Ogrodowa 6, zwany dalej Organizatorem.

2. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na uroki naszego miasta i gminy, poprzez prezentację prac fotografów amatorów o walorach historycznych i przyrodniczych gminy Działoszyce.

3. Konkurs adresowany jest do wszystkich fotografujących z różnych grup wiekowych, zarówno amatorów, jak i dojrzałych, profesjonalnych twórców. Celem konkursu jest zgromadzenie oraz popularyzacja najciekawszych fotografii ukazujących piękno Miasta i Gminy Działoszyce, jego kultury i tradycji.

4. Każdy z autorów może nadesłać od 1 do 5 fotografii. Zestawy wielozdjęciowe (do 5 fotografii) będą traktowane jako jedna praca.

5. Technika wykonania prac jest dowolna.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z Konkursu prac o niskiej jakości technicznej.

7. Prace należy nadsyłać jedynie poczta elektroniczną przez Internet.

8. Prace w formacie JPG o wymiarach min 1024x768 pikseli i max w plikach nie przekraczających 1,5 MB należy nadsyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w formie załączników do listu elektronicznego.

9. Fotografie, na których będą się znajdować jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane.

10. W treści maila /listu elektronicznego należy podać: tytuł pracy, imię i nazwisko, adres autora, telefon kontaktowy, komentarz do zdjęcia, nazwę fotografowanego obiektu, miejsce dokonania zdjęcia, oraz oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z założeniami niniejszego regulaminu.

11. Przesłane pliki nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania fotografie przechodzą na własność organizatorów, którzy przejmują autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac.

12. Zdjęcia należy nadsyłać od 15.07. do 22.09.2007 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 28.09.2007 r.

13. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez Organizatora. Decyzje jury są ostateczne. Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania miejsc exaequo.

14. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury.

15. Nagrodzone prace będą opublikowane w witrynie www.dzialoszyce.info i na innych witrynach współpracujących z Miejsko – Gminnym Centrum Kultury w Działoszycach.

16. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań Miejsko – Gminnego Centrum Kultury w Działoszycach.

17. Organizatorzy przewidują 1 nagrodę główną oraz 2 równorzędne nagrody dodatkowe.

18. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.

19. Nagrody przesłane zostaną laureatom na koszt organizatorów w okresie 10 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu.

20. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.

21. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.

22. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z późn. zm. Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie przesłania do organizatora oświadczenia zgodnie z zał. do niniejszego regulaminu.