arimrZ dniem 31 maja 2019 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rusza z kolejną edycją naboru wniosków z funduszu PROW na lata 2014-2020. Program obejmuje wsparcie dla młodych rolników oraz restrukturyzację małych gospodarstw rolnych.

 

„Premie dla młodych rolników"

Od 31 maja do 29 czerwca 2019 r. oddziały regionalne ARiMR przyjmują wnioski o wsparcie od młodych rolników chcących samodzielnie rozpocząć gospodarowanie. W naborze wprowadzono korzystną dla rolników zmianę podwyższając kwotę premii do 150 tysięcy złotych.

O "Premię dla młodych rolników" może ubiegać się osoba, która w dniu złożenia wniosku ma nie więcej niż 40 lat i posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Jeżeli ich nie ma, powinna uzupełnić je (ukończyć szkołę na kierunku związanym z rolnictwem) w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Musi też posiadać gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha i rozpocząć prowadzenie w nim działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Jednym z warunków przyznania premii jest utworzenie gospodarstwa rolnego o wielkość ekonomiczna (SO) nie mniejszej niż 13 tys. euro i nie większej niż 150 tys. euro. Gospodarstwo to powinno mieć również powierzchnię użytków rolnych nie mniejszą niż średnia wojewódzka- wynosząca dla tego naboru 5,77 ha.

Premia w wysokości 150 tys. zł będzie wypłacana w dwóch ratach:
I - w wysokości 120 tys. zł - na wniosek o płatność pierwszej raty złożony po spełnieniu przez młodego rolnika warunków, z zastrzeżeniem których została wydana decyzja o przyznaniu pomocy, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia tej decyzji;
II - w wysokości 30 tys. zł - na wniosek o płatność drugiej raty złożony po realizacji biznesplanu (na co jest maksymalnie 3 lata od otrzymania I raty).

Zgodnie z przepisami rolnik musi przeznaczyć całą kwotę 150 tys. zł premii na inwestycje dotyczące działalności rolniczej lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w swoim gospodarstwie. Ważne jest, że co najmniej 70 proc. tej kwoty musi zostać przeznaczone na inwestycje w środki trwałe.

"Restrukturyzacja małych gospodarstw"

Od 31 maja do 29 czerwca 2019 r. ARiMR będzie przyjmowała również wnioski na "Restrukturyzację małych gospodarstw" finansowaną z PROW 2014-2020.

W tegorocznym naborze wniosków wprowadzono zmiany- między innymi:

zniesiono wymóg podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników przez określony czas przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy,
zamiast tego wprowadzono kryterium dochodowości lub przychodowości, które będzie wskazywało, iż wnioskodawca prowadzi działalność rolniczą w celach zarobkowych,
podwyższono górny próg wyjściowy wielkości ekonomicznej z 10 tys. euro do poziomu 13 tys. euro.
Premia w ramach operacji typu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" może być przyznana rolnikowi, który jest posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego, obejmującego co najmniej 1 ha użytków rolnych, lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego wielkość ekonomiczna jest mniejsza niż 13 tys. euro.

W gospodarstwie wnioskodawca musi prowadzić w celach zarobkowych, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb. Uznaje się, że rolnik prowadzi działalność rolniczą w celach zarobkowych, jeżeli działalność ta nie jest prowadzona w celach naukowo-badawczych oraz jego:
- dochody z rolnictwa – stanowią co najmniej 25% jego wszystkich dochodów lub
- przychody z rolnictwa – stanowią co najmniej 25% wszystkich jego przychodów.
Premia w wysokości 60 tys. zł będzie wypłacana w dwóch ratach:

I rata: 80% pomocy (tj. 48 tys. zł) - po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy,
II rata: 20% pomocy (tj. 12 tys. zł) - po poprawnej realizacji biznesplanu.
Pomoc może być przyznana na wydatki dotyczące działalności rolniczej w gospodarstwie lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie w kwocie stanowiącej co najmniej 100% kwoty pomocy, w tym inwestycje w środki trwałe o szacunkowej wartości równej co najmniej kwocie stanowiącej 80% kwoty pomocy.

W ramach inwestycji w środki trwałe rolnik może przeznaczyć premię między innymi na:
- zakup nowych maszyn, urządzeń i wyposażenia,
- budowę, przebudowę lub remont budynków i budowli służących produkcji rolniczej,
- zakup gruntów rolnych, zakup stada podstawowego zwierząt, założenie sadów i plantacji wieloletnich.